Specifieke voorwaarden

SPECIFIEKE VOORWAARDEN KOPERS “The Pink Side BV”

1.    Toepassingsgebied

Deze Specifieke Voorwaarden dienen samen gelezen te worden met de Algemene Voorwaarden, welke u kan raadplegen via de website https://thepinkside.eu. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden Kopers zullen deze laatste voorrang krijgen.

Termen met hoofdletter die in deze Specifieke Voorwaarden Kopers niet gedefinieerd worden, dienen geïnterpreteerd te worden volgens de definitie voorzien in de Algemene Voorwaarden.

Deze Specifieke Voorwaarden Kopers van The Pink Side zijn van toepassing wanneer u via de Website of op enige andere manier producten (waaronder lidmaatschap van de Pink Side Academy) aankoopt van The Pink Side of van derde partijen die deze aanbieden op het platform van The Pink Side, of indien u informatie zoekt of aanvraagt omtrent aangeboden producten.

Ze zijn van toepassing op alle (hernieuwde) lidmaatschappen, bestelbonnen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot producten en diensten (ook op afstand) tussen The Pink Side en de Klant zowel in een B2C context (hierna “Klant-consument”) als in een B2B context (hierna “Klant-handelaar”), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

2.    Levering algemeen

Als plaats van levering geldt, tenzij waar anders aangegeven, de zetel of in geval van overeenkomsten op afstand (zoals gedefinieerd in artikel I.8, 15° WER) het adres dat de Klant aan The Pink Side heeft opgegeven.

De Klant erkent dat elke leveringstermijn, ook in geval van een overeenkomst op afstand, louter indicatief is. The Pink Side doet alle redelijke inspanningen om goederen te leveren binnen de vermeldde leveringstermijn. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding van het Contract te nadele van The Pink Side, noch tot een boete of schadevergoeding. The Pink Side is ook nooit aansprakelijk voor laattijdige levering door toedoen van één van haar leveranciers. Het staat The Pink Side vrij opdrachten naar eigen vermogen en inzicht in te vullen en verrichten.

Voor overeenkomsten op afstand geldt dat de levering uitsluitend plaats kan vinden binnen de afzetgebieden die worden aangeduid op de Website. The Pink Side heeft het recht bestellingen te weigeren indien de plaats van levering zich buiten de afzetgebieden bevindt.

Het risico op verlies of beschadiging van goederen gaat over op de Klant vanaf het moment van de fysieke in ontvangst name van het goed door de Klant. In afwijking hiervan zal, wanneer een vervoerder niet voorgesteld werd door The Pink Side maar door de Klant, het risico overgaan bij de levering van goederen aan deze vervoerder.

Als er door toedoen van de Klant extra kosten bij de betaling komen, zijn deze extra kosten ten laste van de Klant.

The Pink Side houdt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van een overeenkomst over te gaan. The Pink Side  is eveneens gerechtigd opdrachten in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

3.    Herroeping in geval van overeenkomst op afstand bij fysieke producten

De Klant die een overeenkomst op afstand sluit met The Pink Side (en dus niet met een derde partij via het verkoopplatform van The Pink Side) heeft het recht de overeenkomst met The Pink Side te herroepen zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen. De termijn van 14 dagen loopt vanaf de dag volgend op de levering.

De herroeping wordt schriftelijk via e-mail meegedeeld aan The Pink Side en de eventuele goederen worden binnen de termijn van 14 dagen teruggestuurd door de Klant met een volledig ingevuld herroepingsformulier dat kan gedownload worden op de website van de FOD Economie. De herroeping dient ondubbelzinnig meegedeeld te worden via het volgende e-mailadres: welkom@thepinkside.eu.    

De herroeping is kosteloos voor de Klant, met uitzondering van de directe kosten van het terugzenden en eventuele kosten die de Klant heeft betaald voor een leveringswijze die afwijkt van de standaardlevering. Deze kosten worden door The Pink Side afgehouden van het terug te betalen bedrag.

Tijdens de herroepingstermijn dient de Klant zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. De Klant zal het product slechts uitpakken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking, met gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs aan The Pink Side terugzenden.

De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid, behoudens in geval door The Pink Side verkeerd gebruiksadvies werd bezorgd.

The Pink Side kan wachten met de terugbetaling totdat het alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. The Pink Side betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

4.    Gebreken en garanties

Zonder afbreuk te doen aan art. 3 van deze Specifieke Voorwaarden, dienen zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen onverwijld en uiterlijk 5 werkdagen na de levering aan The Pink Side te worden gemeld. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 2 maanden na ontdekking van het gebrek aan The Pink Side te worden gemeld. De Klant kan zich hiertoe richten tot welkom@thepinkside.eu.

Elke klacht buiten deze termijn is laattijdig. Het onderzoek door The Pink Side van een laattijdige klacht kan nooit beschouwd worden als een verzaking van het recht de laattijdigheid van het bezwaar in te roepen.

Wanneer de Klant zich op de wettelijke garantie van 2 jaar beroept, dient deze aan te tonen dat het geleverde goed bij The Pink Side werd aangekocht.

5.    Online lidmaatschap en online cursussen

Een online lidmaatschap heeft steeds een looptijd (bv. 1 jaar), ook wanneer de betaling gebeurt voor kortere termijnen (bv. 1 maand). Er is geen mogelijkheid tot automatische hernieuwing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ondanks dat je in betaaltermijnen kan betalen, betekent dit niet dat De Koper, wanneer het hem uitkomt kan afzien van het volledige bedrag te betalen.

Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Koper, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

Wij, als The Pink Side BV, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van jou, als Klant.  

6.    Coaching – Individueel traject

The Pink Side BV start haar werkzaamheden in geval van een individueel traject steeds met een intakegesprek aan een vast tarief in euro zoals vermeld in de offerte/e-mail of op de Website. Ten aanzien van Klant-consumenten zal de prijs steeds inclusief BTW zijn.

Na het intakegesprek maakt The Pink Side – indien overgegaan wordt tot bestelling van het coaching traject – een plan van aanpak op, met onder andere een schatting van het aantal sessies nodig om het door de Klant vooropgestelde doel te verwezenlijken. Deze schatting is louter indicatief en vormt geen resultaatsverbintenis. Bij het plan van aanpak wordt een formele offerte gevoegd betrekking hebbende op de eerste geplande sessie(s). De sessies na het intakegesprek worden vergoed aan een prijs per uur in euro (desgevallend inclusief BTW) zoals vermeld in de offerte/e-mail of de Website.

Elke overeenkomst komt pas tot stand na (i) de ontvangst van de aanvaarding van het intakegesprek, en daarna na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het plan van aanpak met offerte door de Klant én (ii) betaling van het voorschot (indien van toepassing). Eventuele verlengingen of aanvullingen of wijzigingen (bv. plaats van uitvoering) van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door The Pink Side.

Wanneer de Klant een intakegesprek of sessie annuleert om redenen andere dan door The Pink Side veroorzaakt, zal The Pink Side gerechtigd zijn een administratieve kost gelijk aan 10% van de kostprijs van het intake of de sessie in kwestie in rekening te brengen voor het verplaatsen van de sessie naar een andere datum. Indien dergelijke annulering door de Klant gebeurt minder dan 7 kalenderdagen vóór aanvang van de het intakegesprek of de sessie, zal de volledige prijs aangerekend worden. Indien The Pink Side al bepaalde uitgaven (bv. aankoop opbergdozen) zou gedaan hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze uitgaven steeds integraal vergoed te worden.

The Pink Side zal in geen geval instaan voor (uitgebreid) poets- of opruimwerk. De aangestelden van The Pink Side kunnen niet verplicht worden zwaar hef- en tilwerk uit te voeren.

De inhoud en informatie gedeeld tijdens individuele trajecten kan nooit beschouwd worden als juridisch of financieel advies. Noch The Pink Side, noch de docent kan aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt tijdens het individuele traject. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt tijdens het individuele traject behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemer.

7.    Coaching – Groepstraject – Fysiek

In geval van een groepstraject wordt een vast aantal sessies vastgelegd aan een vast tarief in euro voor de sessies samen zoals vermeld in de uitnodiging tot definitieve inschrijving/e-mail of de website. Voor Klant-consumenten zal de prijs steeds inclusief BTW zijn.

In geval van een groepstraject komt elke overeenkomst pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door The Pink Side.

De inhoud en informatie gedeeld tijdens groepstrajecten kan nooit beschouwd worden als juridisch of financieel advies. Noch The Pink Side, noch de docent kan aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt tijdens het groepstraject. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt tijdens het groepstraject behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemer.

De uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen na de datum van de uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject of minder in geval de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start het groepstraject is verkregen.

De Klant kan een intakegesprek of sessie annuleren om redenen andere dan door The Pink Side veroorzaakt ten minste 14 kalenderdagen vóór aanvang van het intakegesprek of de sessie. Bij annulering vanaf 14 kalenderdagen vóór aanvang, zal The Pink Side gerechtigd zijn een administratieve kost van 50 euro in rekening te brengen voor het verplaatsen van de sessie naar een andere datum. Indien dergelijke annulering door de Klant gebeurt minder dan 14 kalenderdagen vóór aanvang van de het intakegesprek of de sessie, zal de volledige prijs aangerekend worden. Indien The Pink Side al bepaalde uitgaven (bv. bestelling lunch, huur locatie) zou gedaan hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze uitgaven steeds integraal vergoed te worden.

8.    Boekvoorstellingen – lezingen – workshops – webinars

De uitnodiging tot definitieve inschrijving is slechts geldig ten aanzien van de persoon tot wie de uitnodiging tot definitieve inschrijving gericht is. De uitnodiging tot definitieve inschrijving heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen of minder ingeval de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start van de boekvoorstelling/lezing/workshop/webinar werd verkregen.

De overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Kosten voor vervoer en parkeerplaats zijn niet inbegrepen in de prijs.

Online webinars kunnen onmiddellijk na betaling van het inschrijvingsgeld beschikbaar gesteld worden door The Pink Side. Hierdoor verliest de Klant het herroepingsrecht met betrekking tot de webinar in kwestie.

Indien de Klant de inschrijving voor een boekvoorstelling, lezing of workshop wenst te annuleren, dient hij The Pink Side hiervan per e-mail op de hoogte te brengen via coaching@thepinkside.eu.

9.    Verkoop van fysieke producten door The Pink Side

Voor fysieke producten die via de Website worden aangekocht, dient onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor fysieke producten die niet via de Website zijn aangekocht, zal The Pink Side een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. The Pink Side is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

The Pink Side verzendt de producten binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

The Pink Side levert enkel binnen België en Nederland.

De Klant is ertoe gehouden de ontvangst van voor levering bestelde producten mogelijk te maken. Met name dient de Klant aanwezig en bereikbaar te zijn op het met het koeriersbedrijf overeengekomen tijdstip. Wanneer levering op het overeengekomen tijdstip niet mogelijk is, zal terugbetaling van het product plaatsvinden. De leveringskosten worden in dit geval niet terugbetaald. Waar de Klant genoot van gratis verzending zal een forfaitair bedrag van 20 euro ingehouden worden.

10. Verkoop door derden via platform

Wanneer de Klant via het verkoopplatform van The Pink Side aankopen doet of op enige andere manier omgaat met derde partijen (verkopers) zal The Pink Side nooit beschouwd worden als partij in deze relatie en de daaruit volgende transacties. The Pink Side is er niet toe gehouden aangeboden producten te onderzoeken, garanderen of goedkeuren. De verzendtermijnen en -wijzen worden vastgesteld door de verkoper.

11. Intellectuele Eigendom

The Pink Side behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen (zoals een online webinar) en producten, ongeacht of hiervoor aan de Klant kosten werden in rekening gebracht. Dit blijft eigendom van The Pink Side of haar rechtsopvolgers. De Klant mag de overgemaakte documenten en materialen uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Te denken valt aan het gebruik van een gepersonaliseerd “To Do-lijstje”.

Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal of boekvoorstelling/lezing/webinar/producten/diensten/online lidmaatschap is niet toegestaan. De Klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

The Pink Side behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of sociale mediapagina’s, zonder aan de Klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Tijdens sessies, boekvoorstellingen, lezingen, workshops en webinars kunnen foto’s of videobeelden en audio gemaakt worden. Deze kunnen voor dezelfde doeleinden gebruikt worden, zonder dat daarvoor bijkomende toestemming van de Klant dient bekomen te worden. De toestemming kan echter op elk moment ingetrokken worden door de Klant.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van opleidingen niet gereproduceerd, vertaald, aangepast of opgeslagen geheel of gedeeltelijk, publiek meegedeeld worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende of The Pink Side.     

Versie 14 april 2023