The Pink Side – Privacy Policy

The Pink Side BV – Nathalie Maes – BE0795.210.354 streeft ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen, de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

The Pink Side verwerkt uw gegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid.

The Pink Side wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 •     welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 •     waarvoor uw gegevens worden gebruikt;
 •     hoe ze worden beschermd;
 •     met wie ze worden gedeeld; en
 •     hoe lang ze worden bewaard.

Daarnaast zal worden uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens. Door deze website te gebruiken of op andere wijze uw contactgegevens aan The Pink Side over te maken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze privacy policy.

The Pink Side verwerkt gebeurlijk de gegevens van personen onder de 16 jaar ingeval het coachingtraject met hen verloopt. The Pink Side zal in dat geval de toestemming vragen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

The Pink Side kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. The Pink Side zal de laatste versie van de privacy policy ook op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal The Pink Side u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten.

De huidige versie van de privacy policy werd voor het laatst op 07 augustus 2023 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt The Pink Side?

The Pink Side beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden. 

The Pink Side verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • Verjaardag;
 • E-mailadres;
 • Taal;
 • Particulier / zakelijke klant;
 • Thuis/Werksituatie.
 • Trainingsopvolging
 • Foto’s en audio en video van u als persoon tijdens bv. deelname evenementen, online trainingen en varianten en community.

Wanneer u zich enkel inschrijft voor The Pink Side nieuwsbrief, volstaat uw e-mailadres en naam.

U kunt The Pink Side, uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via haar emailadres *@thepinkside.eu, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Instagram Chat, Whatsapp), via een formulier of betaalpagina van de website *.thepinkside.eu of gerelateerde pagina’s.

The Pink Side verwijst in dit kader ook naar haar cookie policy, gepubliceerd op haar website *.thepinkside.eu.

Vergeet The Pink Side niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor The Pink Side relevant is. The Pink Side streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij weet heeft van veranderingen.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat The Pink Side de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt The Pink Side uw persoonsgegevens?

The Pink Side gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk om de gevraagde coaching | training | tools | community te kunnen aanbieden en voor degelijk klantenbeheer. Zo kan The Pink Side zich hierdoor bijvoorbeeld naar uw shop begeven, gepast met u communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en The Pink Side te kunnen uitvoeren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om haar diensten te kunnen optimaliseren (gerechtvaardigd belang van The Pink Side).

Uw e-mailadres kan gebruikt worden om verdere diensten aan u te promoten en u te informeren van weetjes in de sector. Zo kan u van tijd tot tijd op de hoogte gebracht worden van een bijzondere aanbieding, een interessant artikel en dit via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel. U kunt The Pink Side op ieder moment contacteren via de “uitschrijven” knop in de nieuwsbrief dan wel via de onderstaande contactgegevens indien u dergelijke inlichtingen niet langer wenst te ontvangen.

De gegevens verzameld door de analytische cookies op The Pink Side website worden gebruikt om het webverkeer te analyseren en om uw gebruikservaring & trainingservaring met betrekking tot The Pink Side website te verbeteren. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijst The Pink Side naar haar cookie policy.

Uw foto’s, audio en video worden niet verder verkocht aan derden, maar worden gebruikt voor recensies, in opnames achteraf voor andere leden, promotie voor The Pink Side,… Bij online trainingen wordt er toestemming gevraagd via bv. Zoom dat deze wordt opgenomen en gepubliceerd. Je kan steeds zonder camera of geluid meevolgen, maar dat maakt het natuurlijk minder interessant.

Daarnaast gebruikt The Pink Side uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv; in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. The Pink Side zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Wanneer The Pink Side uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal zij u hieromtrent voorafgaandelijke alle relevante informatie overmaken en uw toestemming hiertoe vragen indien nodig.

The Pink Side doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens en profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft The Pink Side doorgevoerd?

The Pink Side heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

The Pink Side streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard van haar activiteiten.

The Pink Side’ s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt The Pink Side uw persoonsgegevens?

The Pink Side deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die The Pink Side bijstaan in de uitvoering van de diensten en waarin The Pink Side het volste vertrouwen heeft. Op heden betreft dit enkel een externe accountant en IT, betaal, training  en creatieve providers die eveneens gebonden zijn aan de privacy wetgeving en met wie The Pink Side de nodige afspraken heeft gemaakt. Omwille van veiligheidsredenen deelt The Pink Side de adresgegevens van de plaats van uitvoering van de coaching gebeurlijk met haar gezin, die zich er ook toe verbonden heeft de persoonsgegevens strikt confidentieel te houden.

The Pink Side deelt uw persoonsgegevens dus in geen geval met marketingagentschappen.

The Facebookgroep van The Pink Side, daar gelden de rechten van Facebook en dit is dus extern.

Hoe lang bewaart The Pink Side uw persoonsgegevens?

The Pink Side zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

The Pink Side houdt de gegevens nodig voor de uitvoering van de gevraagde diensten dus bij tot aan het afsluiten van de opdracht. Indien u (ook) instemde met het ontvangen van promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel, wordt uw e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.

Verder bewaart The Pink Side de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. The Pink Side zal daarom de desbetreffende gegevens tot 10 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. The Pink Side houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

    Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. The Pink Side stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

    Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook tot een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing).

    Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

    Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar The Pink Side haar vestigingsadres heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met The Pink Side via coaching@thepinkside.eu . U kunt The Pink Side ook steeds berichten via gewone mail op haar vestigingsadres: Wezelhof 32 , 2400 MOL (België). The Pink Side zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden.

Klachten kunt u  bovendien steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.