Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “The Pink Side BV”

1.    Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden van The Pink Side BV, gevestigd te Wezelhof 32, 2400 Mol met ondernemingsnummer 0795.210.354 (hierna “The Pink Side”, “ons”) zijn van toepassing op alle offertes, leveringen, dienstenprestaties en overeenkomsten tussen The Pink Side en de persoon die de diensten van The Pink Side gebruikt en/of als koper of verkoper een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met The Pink Side (hierna samen “Klant”), tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Dit zowel voor offertes, diensten, prestaties en overeenkomsten in een B2C context (hierna “Klant-consument”) als in een B2B context (hierna “Klant-handelaar”).

 2. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de (eventueel) geldende Specifieke Voorwaarden het contractuele kader (hierna het “Contract”) tussen de Klant en The Pink Side (zie art. 2.3 van deze Algemene Voorwaarden). Afwijkingen van het Contract zijn alleen dan tegenstelbaar aan The Pink Side indien The Pink Side deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van het Contract onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties.

 3. Een handelswijze in strijd met het Contract, zelfs zo zij meermaals mocht geschieden, geeft de Klant geen recht zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht. Is (een onderdeel van) het Contract opgemaakt of vertaald in een andere taal dan Nederlands, prevaleert steeds de Nederlandstalige versie.

 4. Mochten een of meerdere bepalingen van het Contract ongeldig, onwettig of ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen. In plaats van het ontoepasbare deel geldt als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de onwettigheid gekend zouden hebben.

2.    Draagwijdte

 1. Het Contract bevat en beheerst m.b.t. hetgeen erin bepaald wordt de volledige overeenkomst tussen de Klant en The Pink Side, met betrekking tot het geheel van de aan of door The Pink Side gevraagde en toevertrouwde prestaties.
 2. Het Contract wordt geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij aanvang van het gebruik van de diensten van The Pink Side (onder meer door de inschrijving als lid van een training, evenement, het aanmaken van een account op het The Pink Side platformen, het plaatsen van een bestelling, de ondertekening van een bestelbon, offerte of overeenkomst, of waar relevant bij het bezoeken van de websites *.thepinkside.eu en bricolee.be (hierna de “Website”)).
 3. Deze Algemene Voorwaarden vormen, zoals aangegeven in art. 1.2 van deze Algemene Voorwaarden, het Contract samen met de toepasselijke Specifieke Voorwaarden. Met name zullen van toepassing zijn:
  • Indien u via de Website of op enige andere manier producten (bv. aankoop coachingtraject, training, event, product, …) aankoopt van The Pink Side of van derde partijen die deze aanbieden op het platform van The Pink Side, of indien u informatie zoekt of aanvraagt omtrent aangeboden producten: de Specifieke Voorwaarden voor Kopers.
  • Indien u via het verkoopplatform van The Pink Side goederen of diensten aanbiedt: de Specifieke Voorwaarden voor Verkopers [link invoegen= nvt].
  • Indien u als partner instapt in ons partnerschapsprogramma: het Contract Partner voor TPS Partners [link invoegen = nvt].
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en (één van de) de Specifieke Voorwaarden zullen deze laatste voorrang krijgen.

3.    Aansprakelijkheid voor schade

Behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout van The Pink Side of van haar aangestelden is The Pink Side niet aansprakelijk voor:

 • Schade die voortvloeit uit de aankoop of het gebruik van goederen of diensten, inclusief defecte producten, die door derde partijen te koop aangeboden werden op het verkoopplatform van The Pink Side.
 • Inhoud die door of voor derde partijen op de Website werd geplaatst, anders dan in opdracht van The Pink Side. The Pink Side is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of wettigheid van de door derden (gebruikers) geplaatste of gecreëerde inhoud, of voor de naleving van auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele rechten.
 • Schade ten gevolge interacties met derden die u via de Website of op evenementen van The Pink Side aangaat of ontvangt.
 • Schade ten gevolge het gebruik van producten of diensten van derden vermeld of gelinkt aan de Website, zoals onder meer betalingsoperatoren, sociale media platformen, etc.
 • Verlies, diefstal, waardeverlies of beschadiging van door de Klant aan The Pink Side toevertrouwde materialen, apparaten, vervoersmiddelen of werken van welke aard ook;
 • Toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door de door haar geleverde goederen of diensten, of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie;
 • Schade die wordt veroorzaakt ten gevolge de toepassing van door derden aangebrachte opleidingen en informatie, op de Website of via cursussen en begeleidingstrajecten.
 • Schade ten gevolge incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie die door de Klant aan The Pink Side verstrekt werd.
 • Enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van The Pink Side.

De Klant is jegens The Pink Side in elk geval aansprakelijk voor:

 • Elk schade verwekkend feit dat zich voordoet aan onze goederen en personeel, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat. De Klant zal The Pink Side ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.
 • Elke inbreuk op intellectuele rechten van The Pink Side of van derde partijen door inhoud (teksten, afbeeldingen, video, …) die door de Klant op de Website of in andere publicaties van The Pink Side wordt geüpload of op een andere manier wordt aangeleverd.

Voor rechtstreekse schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van The Pink Side tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Klant betaalt voor het goed dat, of de dienst die, de schade heeft veroorzaakt.

4.    Vrijwaring

De Klant verdedigt en vrijwaart The Pink Side tegen en van alle juridische claims of verzoeken (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit het gebruik door de Klant van de producten en diensten van The Pink Side, schending door de Klant van het Contract of schending door de Klant van de rechten van derde partijen.

In geval van geschil in uitvoering van het voorgaande artikel zal het The Pink Side vrij staan de procedure en aan te wenden strategie vrij te bepalen.

 • Accounts
  • Toegang tot gebruikersaccounts is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.
  • Bij een vermoeden van delen van de accountgegevens met derden, kan de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat The Pink Side de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

6.    Overmacht

Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt onze prestaties tijdelijk of definitief stop te zetten als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, technische storingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal (inclusief laattijdige aanlevering), pandemieën en dergelijke, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

Het leveren van toegang tot de Website vormt een inspanningsverbintenis in hoofde van The Pink Side. Het tijdelijk offline gaan van de Website wegens technische storingen zal beschouwd worden als overmacht en zal nooit resulteren in aansprakelijkheid in hoofde van The Pink Side.

De tijdelijke opschorting van de prestaties door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de prestaties weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of de uitgevoerde dienst, of nog ingevolge de eigen fout van de Klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van The Pink Side.

7.    Klachten inzake betalingen en facturatie

Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande betalingen en/of facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van The Pink Side binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de btw-aangiftes.

8.    Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van The Pink Side tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de leveringen, goederen of materialen van The Pink Side slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan The Pink Side zou toebehoren.

Wat de levering van (fysieke) goederen betreft gaat het risico echter over op het moment van de fysieke in ontvangst name van het goed door de Klant. In afwijking hiervan zal, wanneer een vervoerder niet voorgesteld werd door The Pink Side maar door de Klant, het risico overgaan bij de levering van goederen aan deze vervoerder.

9.    Betalingsmodaliteiten

Behoudens waar anders schriftelijk aangegeven, zijn alle facturen van The Pink Side aan Klant-handelaars ten laatste betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. De betaling gebeurt op het rekeningnummer vermeld op de facturen.

De facturen van The Pink Side aan Klant-consumenten dienen cash of met Payconiq of overschrijving betaald te worden. De Klant dient voor de betaling van Payconiq, zelf de Payconiq app te installeren op zijn smartphone. Op de Website kan vooraf betaald worden.

De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de Klant. Indien er een BTW aanpassing is, dan heeft The Pink Side het recht deze aanpassing uit te voeren op alle betrokken facturen.

De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van The Pink Side.

Indien de Klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

Bij niet-betaling door de Klant-consument op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd aan 1,50 % op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant-consument een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de Klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief 21% BTW, ongeacht of The Pink Side buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van The Pink Side schadevergoeding te vorderen.

Bij niet-betaling door een Klant-handelaar op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR per factuur. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant een boete verschuldigd gelijk aan 15 % van de door de Klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief 21% BTW, ongeacht of The Pink Side buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van The Pink Side om schadevergoeding te vorderen.

Onverminderd de overige rechten van The Pink Side uit hoofde van dit artikel, is de Klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die The Pink Side heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken die voorzien worden.

De originele facturen van The Pink Side zullen elektronisch aangeleverd worden via het van de Klant verkregen e-mail adres. Indien de opdrachtgever een kopie van zijn factuur toch op papier aangeleverd wenst, dan kan dit tegen vergoeding (10,00€ per factuur) via eenvoudig verzoek aan coaching@thepinkside.eu.

10. Beëindiging – Overdracht

The Pink Side is gerechtigd het Contract met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van flagrante of herhaalde inbreuk op de bepalingen van het Contract door de Klant of door een door de Klant geïnstrueerde derde partij.

 1. The Pink Side en de Klant hebben beiden het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in geval van faillissement, onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de Klant of The Pink Side. De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door The Pink Side dan wel de Klant worden medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.
 2. Geen van de partijen zal gerechtigd zijn om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de rechten en plichten voortkomend uit het Contract over te dragen aan derde partijen, met uitzondering van overdracht door The Pink Side aan verbonden ondernemingen (in de zin van art. 1:20 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen), waarbij de garanties voor de Klant-consument echter nooit zonder diens instemming geringer kunnen worden.
 1.  

11. Website

 1. The Pink Side heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten op de Website slechts een inspanningsverbintenis. The Pink Side heeft het recht om op ieder ogenblik de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updates of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. The Pink Side kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet door de Klant, door technische storingen, voor eventueel door derden op de Website geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit m.b.t. de Website dat als overmacht kan worden aanzien.
 2. The Pink Side is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf de Website. Gebruik van gelinkte websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

12.     Intellectuele Eigendom – Persoonsgegevens

Elk intellectueel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door The Pink Side, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of het aanbod (inclusief software, cursusvoorbereidingen, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom van The Pink Side en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen door The Pink Side aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.

De Klant erkent expliciet de volledige eigendom van The Pink Side van de merknamen THE PINK SIDE, de handelsnamen THE PINK SIDE, de domeinnamen thepinkside.eu en bricolee.be en de auteurs- en andere intellectuele rechten op de namen THE PINK SIDE, de logo’s en andere grafische branding van The Pink Side en de inhoud van de website https://thepinkside.eu en .

The Pink Side zal persoonsgegevens enkel voor wettelijk toegestane doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Voor bijkomende informatie verwijzen wij naar onze Privacy Policy, te vinden op https://thepinkside.eu.

13. Niet-afwerving

Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant in zijn persoonlijke naam of in functie van zijn of haar vennootschap(pen) geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van The Pink Side of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm. Dit op straffe van het betalen van een niet te verlagen schadevergoeding van EUR 30.000,00 per betrokken werknemer of voorval zonder afbreuk te doen aan het recht van The Pink Side om desgevallend een hogere schadevergoeding te eisen. Partijen beschouwen dit als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

14.  Communicatie

De mogelijkheid om via de Website (alsook de training, verkoop, community en betaalomgeving) te communiceren is beperkt tot communicatie aangaande de diensten en goederen aangeboden door The Pink Side of door derde partijen die deze aanbieden op het platform van The Pink Side. In geen geval zal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden om:

 1. ongevraagde reclame, donatieverzoeken of spam te versturen;
 2. persoonlijke contactgegevens of andere informatie om het afrekenen via The Pink Side te omzeilen;
 3. Haatdragende, intimiderende, discriminatoire of andere onwettelijke of kwetsende communicaties te verzenden aan derden of aan medewerkers van The Pink Side.
 4. Te communiceren omtrent illegale activiteiten.

15. Geschillen en toepasselijk recht

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van The Pink Side bevoegd, met name de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Turnhout, de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen afdeling Turnhout en het vredegerecht Eerste Kanton Mol-Geel. Enkel het Belgische recht is van toepassing.                                                                                                                                                                                      

 Dit is versie 14 april 2023.